Televizní poplatek – podnikatelé

Poplatníkem televizního poplatku je podle zákona č.348/2005 Sb. v platném znění právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která je vlastníkem televizního přijímače.

Poplatník platí televizní poplatek z každého televizního přijímače (i z přijímače, který je umístěn v dopravním prostředku,) tj. ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci bez ohledu na způsob příjmu. Toto zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu. Povinnost platit televizní poplatek za televizní přijímač má poplatník i v případě, že jej používá pouze pro projekci videopořadů. Tím není dotčena povinnost fyzické osoby podnikající platit televizní poplatek za televizní přijímač v domácnosti. Poplatník, který v rámci podnikání vyrábí, opravuje nebo prodává televizní přijímače, platí poplatek pouze z takového počtu přijímačů, kolik má provozoven.

Měsíční výše televizního poplatku je stanovena zákonem. Poplatek je splatný do 15. dne prvého měsíce každého kalendářního čtvrtletí. Termíny splatností:

čtvrtletí I.   do 15.01.
čtvrtletí II.   do 15.04.
čtvrtletí III.   do 15.07.
čtvrtletí IV.   do 15.10.

Stane-li se právnická osoba poplatníkem nebo dojde-li u poplatníka ke změně v počtu evidovaných televizních přijímačů v průběhu kalendářního čtvrtletí, platí se poplatek počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž se osoba stala poplatníkem či v němž došlo ke změně v počtu tv přijímačů, až do konce tohoto čtvrtletí v měsíční výši a je splatný nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Poplatník je povinen oznámit České televizi veškeré změny související s evidencí poplatníka a televizního přijímače, například změnu počtu přijímačů, změnu obchodního jména, změnu adresy, a to do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Tato oznamovací povinnost a lhůta se vztahuje i na odhlášení přijímače z evidence.

Televizní poplatek právnických osob a fyzických osob podnikajících se hradí počínaje od 1.10.2004 přímo na účet České televize.

Přihláška k platbě televizního poplatku, změny v evidovaných údajích i odhláška se provádí vyplněním příslušného tiskopisu a jeho zasláním přímo České televizi (adresa Česká televize - televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4). Příslušné formuláře je možné získat na recepcích v České televizi Praha Kavčí hory, České televizi Brno Běhounská 18 a Jezuitská 7 a České televizi Ostrava Dvořákova 18, stažením z této stránky, nebo Vám jej na vyžádání (tel. 261 133 885, poplatky@ceskatelevize.cz) zašleme poštou. Přihlásit se rovněž můžete on-line zde.

Po obdržení vyplněné přihlášky zašle Česká televize poplatníkovi zpět informaci o přiděleném variabilním symbolu (VS) pro platby televizního poplatku a datum, od kdy má televizní poplatek platit přímo České televizi.

Televizní poplatek se platí bezhotovostně na účet České televize, č.ú. 8029-180 006 0583 / 0300 (IBAN: CZ40 0300 0080 2918 0006 0583) pod variabilním symbolem přiděleným při přihlášení Českou televizí (poplatníci přihlášení před 1.10.2004 platí pod variabilním symbolem přiděleným Českou poštou).

Formulář čestného prohlášení o tom, že nevlastníte tv přijímač, nepoužívejte v případě, že jste evidovaný poplatník a chcete se odhlásit. V tomto případě používejte evidenční list, s jehož pomocí ukončete evidenci.

Přihláška on-line:
 • 1) Vyplňte a odešlete formulář


 • Změna on-line:
 • 1) Založení internetového účtu poplatníka (pouze poprvé)
 • 2) Přihlášení se k internetovému účtu poplatníka
 • 3) Vyplnění a odeslání formuláře pro změnu údajů


 • Formulář přihlášky, změny, odhlášky a prohlášení ke stažení:

  word evidenční list (120KB)

  pdf evidenční list (63KB)

  word poučení (35KB)

  pdf poučení (70KB)

  word prohlášení (63KB)

  pdf prohlášení (98KB)  K prohlížení souborů pdf použijte Adobe Acrobat Reader, který je ke stažení zdarma.