Dekódovací kartyVypnutí kódování systému CryptoWorks

Provozovatel česko-slovenských satelitních platforem Skylink a CS Link, společnost M7 Group, ukončuje provoz kódovacích systémů CryptoWorks.

Vypínání kódovacích systémů CryptoWorks (Skylink a CS Link) bylo naplánované na 30.6.2014, tak jak bylo uveřejněno dne 26.5.2014 na stránkach Skylink.

Z důvodu plánovaného vypnutí kódovacích systémov CryptoWorks™ nebude dále možná konverze karet tohoto typu, ale pouze konverze karet Skylink typu Irdeto a Irdeto ICE.
Za Karty ČT se servisní poplatek nemusí platit

Vedení České televize se podařilo vyjednat se společností M7 Group, která poskytuje přístup k satelitnímu vysílání programů České televize prostřednictvím karet Skylink, takové řešení, jež zaručí koncesionářům České televize příjem satelitního vysílání programů České televize zdarma. Umožní jim to režim Karta ČT, o jehož zřízení mohou zájemci, kteří vlastní kartu Skylink, písemně požádat Českou televizi.

Od 1.7.2014 mohou požádat o režim karty ČT pouze majitelé karet typu Skylink ICE a Skylink IRDETO. Ostatní typy karet (CS Link, Skylink CryptoWorks a nový typ Viaccess-Orca) nejsou ze strany provozovatele satelitního vysílání technicky podporovány pro režim karty ČT.

Zavedením servisního poplatku od září 2012 za karty pro satelitní vysílání Skylink ze strany společnosti M7 Group došlo k situaci, kdy lidé, kteří řádně platí zákonné televizní poplatky, by byli nuceni platit další poplatek, chtějí-li sledovat vysílání programů České televize prostřednictvím přístupových karet Skylink. Po vzájemném jednání obou stran se podařilo najít řešení, které zaručí řádně platícím koncesionářům ČT bezplatný satelitní příjem vysílání České televize.

Došlo ke zřízení režimu Karta ČT, o který může požádat každý divák, který platí televizní poplatky nebo je ze zákonných důvodů (zdravotní, sociální) osvobozen od placení tv poplatků a zároveň přijímá satelitní vysílání prostřednictvím standardních karet Skylink. U nově zakoupených karet musí být provedena registrace služby Skylink. Standardní karty Skylink mohou být na základě písemné žádosti bezplatně zkonvertovány na Kartu ČT, která divákům zaručí přístup ke všem programům České televize bez nutnosti platit servisní poplatek. Zájemci musí vyplnit formulář, obsahující číslo přístupové karty, osobní údaje poplatníka (jméno, adresa, telefonní číslo a e-mail) nebo firmy a předtištěné krátké prohlášení, že zákazník žádá o poskytnutí přístupu k programům ČT přes satelit prostřednictvím konverze své přístupové karty na Kartu ČT s vědomím toho, že žádné jiné programy kromě programů ČT (ČT1, ČT2, ČT Sport, ČT :D/art a nekódovaný program ČT24) nebude možno na této kartě po její konverzi přijímat.

Zájemcům o konverzi karty Skylink na Kartu ČT bude stávající karta bez nutnosti fyzické výměny elektronicky převedena na Kartu ČT nejpozději do pěti pracovních dnů po doručení žádosti. Uživatelé "Karty Prima" mohou požádat o konverzi na Kartu ČT až po převedení své karty na standardní kartu Skylink. Uživatelé karet "Skylink ČT" a "Skylink NEXT" o konverzi na "Kartu ČT" žádat nemusejí, u těchto karet se servisní poplatek neplatí.

O konverzi karty Skylink na Kartu ČT mohou žádat uživatelé satelitních karet typu Irdeto a Irdeto ICE. Po ukončení podpory karet typu CryptoWorks ze strany společnosti Irdeto v roce 2014 již není možné karty Cryptoworks konvertovat. Konverzi karty lze provést pouze pro platné karty Skylink určené pro příjem televizních programů na území České republiky. Pokud má uživatel na kartě předplacené programové balíčky, kde není povinnost platit servisní poplatek, může o konverzi karty požádat až po skončení platnosti předplaceného balíčku nebo až po skončení platnosti zaplaceného servisního poplatku. Pokud má žadatel pro placení servisního poplatku povoleno inkaso z účtu nebo má servisní poplatek předepisován na SIPO, musí nejprve společnosti Skylink oznámit ukončení placení servisního poplatku (zrušením inkasa nebo zrušením ze SIPO) a teprve poté může požádat o konverzi na Kartu ČT.

Žádosti o konverzi karty si můžete stáhnout zde (pro domácnosti) nebo zde (pro podnikatele a organizace), které vyplněné zašlete na adresu:
Česká televize, televizní poplatky-karta ČT, Kavčí hory, 140 70  Praha 4
nebo naskenované na emailovou adresu poplatky@ceskatelevize.cz.
Žádné karty do České televize prosím neposílejte, žádné karty od České televize nečekejte, jedná se o konverzi (změnu) vašich stávajících satelitních karet.

Česká televize si vymezuje právo zkonvertovat maximálně tři satelitní karty na jednoho poplatníka, v případě firem pak maximálně do počtu placených tv přijímačů.

O zpětnou konverzi na "plnou kartu Skylink" (s povinností platit servisní poplatek) musí majitel karty ČT požádat společnost M7 Group, souhlas ČT není nutný.
Obecné informace o dekódovacích kartách

Česká televize šíří své programy také prostřednictvím satelitu. Pro tento druh příjmu je nutná ofsetová nebo parabolická anténa, digitální satelitní přijímač s dekódovacím modulem a dekódovací karta. Vybavení pro digitální satelitní příjem lze zakoupit v prodejnách s elektronikou a satelitní technikou nebo přímo u firmy provozující karty Skylink.

Aktivace dekódovacích karet se v uvedených firmách provádí na základě žádostí o aktivaci dekódovací karty pro domácnosti, podnikatele a nebo provozovatele STA. Kabelové společnosti žádají o aktivaci Českou televizi. Tiskopis žádosti je přiložen k dekódovací kartě. Společnosti navíc mohou nabízet možnost registrace karty přes internet, formou SMS zprávy nebo přes WAP - bližší informace na jejich respektive stránkách (viz "Kontakty").

Písemnou žádost o aktivaci zašlete do stanoveného počtu dnů od prvního vložení dekódovací karty do přístroje na adresu společnosti provozující karty Skylink. V žádosti dokládá žadatel splnění evidence poplatníka ve smyslu zákona č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích sdělením spojovacího čísla SIPO či variabilního symbolu, pod kterým je poplatek pravidelně hrazen.

Pokud není žadatel evidován jako řádný poplatník televizních poplatků nebo má dluhy vůči ČT, může být karta na žádost ČT zablokována.

Žádost obsahuje místopřísežné prohlášení, ve kterém se uživatel vlastním podpisem zavazuje užívat dekódovací kartu ve smyslu výše uvedeného zákona a v souladu s mezinárodní ochranou autorských práv pro satelitní vysílání. To znamená, že uživatel s trvalým pobytem na území České republiky nebude dekódovací kartu vyvážet do zahraničí, bude ji používat pouze pro svou osobní potřebu a pro potřebu členů své domácnosti. Zároveň bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě nerespektování uvedených skutečností bude po písemném upozornění dekódovací karta zablokována.

Výjimku tvoří pouze někteří slovenští provozovatelé televizního kabelového rozvodu, kteří jako členové "kabelových asociací" mají oprávnění vysílat na Slovensku programy ČT1 a ČT2 na základě smlouvy EBU s Českou televizí.


KONTAKTY:

Satelitní televize Skylink
P.O.BOX 4
709 00 Ostrava 9
(dříve Trade and Technology)
www.skylink.cz
  Satelitní televize CS Link
PO BOX č. 4
709 00 Ostrava 9
(dříve GITAL)
www.cslink.cz

Aktivace DK pro kabelové společnosti (nikoli žádosti o konverzi na Kartu ČT) vyřizuje v ČT:
Jan Svoboda
oddělení Prodej komerčního vysílání
e-mail: jan.svoboda@ceskatelevize.cz