Často kladené otázky
Nový zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů

V roce 2005 vstoupil v platnost nový zákon o rozhlasových a televizních poplatcích č. 348/2005 Sb.

Tento zákon vyšel ve Sbírce zákonů 13.září 2005 a dnem vydání nabyl účinnosti.

Celé znění schváleného návrhu zákona je uvedeno zde.

Nejdůležitější změnou v zákoně je postupné zvyšování televizního poplatku. Ze 75 Kč platných do 30.9.2005 na 100 Kč od 1.10.2005, dále od 1.1.2007 na 120 Kč, a poslední změna je od 1.ledna 2008, kdy se poplatek navýšil na 135 Kč.

Je proto nutné měnit si postuipně svůj trvalý příkaz (platí pro poplatníky platící přímo na účet ČT), případně doplatit rozdíl (platí pro ty, kteří platí poplatek na delší období dopředu). U poplatníků platících televizní poplatek prostřednictvím SIPO budou změny provedeny automaticky a nemusí proto v tomto směru podnikat žádná opatření.

Současně se zvyšováním televizního poplatku se postupně snižuje podíl reklamního vysílání v programech České televize. Od 1.1.2008 dochází ke zrušení reklamního vysílání, s výjimkou období přechodu z analogového na digitální vysílání, kdy podle zákona č. 304/2007 Sb. (tzv. diginovela) budou výnosy z reklam použity účelově pouze pro rozvoj zemského digitálního televizního vysílání, pro digitalizaci archivu ČT a pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Další zásadní změnou v zákoně o televizních poplatcích je, že domácnosti a podnikatelé, kteří nejsou evidováni jako plátci televizního poplatku, se stanou poplatníky, pokud jsou odběratelé elektrické energie a pokud na písemnou výzvu ČT do 30 dnů neodpoví formou čestného prohlášení, že nejsou poplatníky (tj. nevlastní či neužívají televizní přijímač, jsou osvobozeni např. ze zdravotních důvodů, apod. ) nebo jsou evidováni jako poplatníci na jiné adrese. Poplatníkovi, který uvedl v čestném prohlášení nepravdivé údaje, hrozí sankce ve výši 10.000,- Kč (v případě podnikatelů za každý nepřihlášený TV přijímač).
Nový zákon - otázky a odpovědi


Kdo je poplatníkem televizního poplatku?

Každý vlastník nebo uživatel (užívá-li televizní přijímač, který není jeho, déle než 30 dní) televize - nebo jiného zařízení, které je schopné jakýkoliv televizní program reprodukovat.


Jak se mám přihlásit k placení poplatků?

Pokud jako domácnost používáte služeb SIPO, můžete se přihlásit na kterékoliv poště, kde mají i příslušné formuláře.

Můžete se také přihlásit jako tzv. přímý poplatník na účet ČT. Přihlášení můžete provést on-line přes internet (k tomu ale potřebujete mít funční e-mailovou adresu), nebo si příslušné formuláře stáhnete z internetu ČT a vyplněné je zašlete zpět ČT. Další možností je písemně (nebo e-mailem) se obrátit na útvar poplatků České televize se žádostí o zaslání formulářu na vaši adresu.


Nemám televizi, ale mám elektroměr. Jsem nucen podle zákona 348/2005 Sb. platit poplatek!?

Pokud nemáte televizní přijímač, tak ne. Poplatníkem je podle zákona každý odběratel elektřiny, který není přihlášen v evidenci poplatníků a který na výzvu České televize do 30 dnů neprokáže čestným prohlášením, že není vlastníkem ani uživatelem televizního přijímače. Poplatníkem také nejste, pokud na výzvu České televize sdělíte, kdo ze vaší domácnosti evidovaným poplatníkem je.


Mám dva televizory - v bytě, a na chalupě. To mám platit podle nového zákona dvakrát?

Domácnost platí poplatek za jeden tv přijímač, nezávisle na počtu televizí, elektroměrů, nemovitostí či adres (trvalé, přechodné, apod.).

Podnikatelé platí poplatek z každého přijímače, který vlastní (právnické osoby) nebo používají v souvislosti s podnikáním (fyzické osoby podnikající).


Žiji v rodinném domě se svým otcem, o něhož se starám. Máme však dva elektroměry. Jsme povinni platit televizní poplatky dvakrát?

Nikoli, domácnosti platí televizní poplatek pouze za jednu televizi.

Podstatné je, že se jedná o jednu (rodinnou) domácnost. Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Je tedy nutné fakticky (ne administrativně) splňovat oba znaky, tzn. společně trvale žít (nevyžaduje se přihlášení k trvalému pobytu na stejné adrese) a společně hospodařit se svými příjmy. Každý člověk je členem jen jedné domácnosti, avšak domácnost může tvořit jeden, dva i více lidí.


Když mám zaplaceno dopředu, týká se mě změna poplatku?

Ano, jste povinen doplatit rozdíl mezi starým a novým poplatkem. Změna poplatku není změna "smlouvy" mezi poplatníkem a televizí, je to zákonem stanovený poplatek a jeho výše není vázána na případné přeplatky či platby předem.


Jsem zdravotně postižený, mám průkaz ZTP. Jsem tedy osvobozen od placení?

Osvobození ze zdravotních důvodů se týká osob s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osob s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící. Osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v domácnosti s jinou osobou splňující podmínky osvobození ze zdravotních důvodů.


Můj 12 letý syn je nevidomý, musím platit poplatek ?

Ano, poplatek platit musíte. Osvobození z titulu zdravotních důvodů se týká poplatníků, tj. vlastníků televizního přijímače, což váš syn zřejmě není.
Osvobození ze zdravotních důvodů se nevztahuje na domácnosti, kde je alespoň jeden člen domácnosti, který jinak splňuje podmínky pro poplatníka dle §3, odst.2 zákona a na kterého se osvobození ze zdravotních důvodů nevztahuje.


Mám nízký příjem. Musím platit televizní poplatek?

Osvobozeny jsou osoby či domácnosti, jejichž příjem je nižší než 2,15 násobek životního minima.

Nově přibyla povinnost žádat o osvobození a prokazovat příjem každého půl roku. Pokud není žádost v této lhůtě ČT doručena, stává se uplynutím 6 měsíců osvobozený poplatník opět platícím poplatníkem.


Jak mám požádat o osvobození?

Poplatník platící přes SIPO žádá o osvobození na poště. Zatím nepřihlášený poplatník se může na své poště současně přihlásit a zažádat o osvobození. Formuláře jsou k dispozici na poště.

Přímý plátce na účet ČT zasílá vyplněný formulář na adresu ČT. Poplatník nemající SIPO může zaslat přihlášku spolu s formulářem pro osvobození na adresu České televize. Formulář je ke stažní na internetových stránkách ČT.


Pronajímám v létě chatu, kde je televize. Musím platit televizní poplatek?

Pokud někdo pronajímá chatu a je podnikatelem, který má na tuto činnost vydaný živnostenský list, je povinen za tuto televizi platit, protože je jako fyzická osoba podnikající používá tv přijímač k podnikatelské činnosti.

Pokud někdo pronajímá chatu či jinou nemovitost bez živnostenského oprávnění na tuto činnost, tj. pokud vedle pronájmu nejsou pronajímatelem poskytovány žádné další služby, pak nemusí z tv přijímače v pronajímané nemovitosti platit poplatek, pokud je již evidován jako poplatník fyzická osoba - domácnost.

Pokud ale nájemce takovéto nemovitosti tento přijímač užívá déle než 30 dní a není evidovaným poplatníkem v místě svého trvalého bydliště, pak je povinností tohoto nájemce se přihlásit k placení televizního poplatku.


Používám v zaměstnání svůj vlastní televizor. Musím za něj já nebo zaměstnavatel platit televizní poplatky?

Za všechny televizní přijímače ve vlastnictví zaměstnanců, které zaměstnanci déle než 1 měsíc používají na pracovišti, je povinen platit televizní poplatek příslušný zaměstnavatel. V případě, že se jedná o přenosné televizní přijímače, které zaměstnanci nenechávají trvale tj. déle než 1 měsíc na svém pracovišti, výše uvedená povinnost neplatí.


Musí školy platit poplatek za televizi?

Ne, školy zapsané ve školském rejstříku dle školského zákona (mateřské, základní a střední školy) nemusí od 1.10.2005 platit televizní poplatek, od kterého jsou nadále osvobozeny. Poslední poplatek školy platí za září 2005.


Musí policie, armáda, BIS a vězeňská služba platit za televizi?

Ano, podle nového zákona již nejsou osvobozeny Policie ČR, Armáda ČR, Bezpečnostní informační služba a Vězeňská služba ČR a proto se stávají poplatníky podle tohoto zákona od září 2005 s povinností platit poplatek z každého televizního přijímače od října 2005.


Bude se televizní poplatek ještě zvyšovat?

Ne, zákon stanoví jeho výši od 1.ledna roku 2008 na 135,- Kč a dále se podle stávajícího zákona výše nemění.


Jaké jsou pokuty?

Pokuta za nepřihlášenou televizi je 10.000,- Kč.

Pokuta za nesplnění povinnosti hlásit České televizi změny (evidenční povinnost) je 1.000,- Kč. Tato sankce je podle zákona uplatněna, pokud poplatník do 15 dnů neoznámí

  • zánik okolností odůvodňujících osvobození ze sociálních důvodů, nebo

  • skutečnost, že přestal být poplatníkem, nebo

  • že byl osvobozen, nebo

  • že neplatí televizní poplatek, protože ten je již placen jiným členem domácnosti

a současně přestane platit tv poplatek.


Jaké údaje jsem povinen uvést při přihlašení k televiznímu poplatku?

a) poplatník - fyzická osoba (domácnost) je povinen uvést:

příjmení a jméno, místo trvalého pobytu (u cizinců popřípadě dlouhodobého pobytu) a datum narozeníb) poplatník - podnikatel je povinen uvést:

jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo podnikání, identifikační číslo a předmět podnikání,

jde-li o fyzickou osobu, která je podnikatelem

nebo

obchodní firmu nebo název, právní formu, sídlo, identifikační číslo a předmět činnosti, jde-li o právnickou osobu
Dotazy a odpovědi slouží pro rychlé vysvětlení principů nového zákona. Není možné se odvolávat na jejich znění, analyzovat je z právního hlediska či jinak "slovíčkařit". Konečné a rozhodující je vždy znění zákona. Jeho přesný text naleznete zde.