Často kladené otázky
Kdo je poplatníkem?

Problematiku placení televizních poplatků upravuje zákon č. 348/2005 Sb. v platném znění. Poplatníkem je každý vlastník televizního přijímače. Pokud přijímač nepoužívá vlastník, tak uživatel televizního přijímače, který jej používá po dobu delší než 30 dní. Poplatník musí mít na území České republiky trvalý pobyt nebo sídlo, a má ze zákona povinnost přihlásit se do evidence poplatníků na poště nebo přímo České televizi do 15 dnů ode dne, kdy se podle zákona stal poplatníkem (tj. vlastníkem či uživatelem po 30 dnech užívání). Poplatníkem může být fyzická osoba (domácnost) nebo právnická osoba či fyzická osoba podnikající (podnikatelé) nebo organizační složka státu. Vyjímky jsou uvedeny v zákoně 348/2005 Sb., § 4 Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku.