Často kladené otázky
Jak se postupuje při změně osobních údajů?

Pokud dojde ke změnám, které souvisejí s evidencí poplatníka, má podle zákona poplatník televizního poplatku oznamovací povinnost, a to do 15 dnů ode dne jejich vzniku. U domácností jde nejčastěji o změnu adresy nebo jména poplatníka. U podnikatelů především o změnu adresy sídla nebo o změnu počtu televizních přijímačů. Povinností fyzické osoby (domácnosti) je oznámit změnu adresy trvalého pobytu a změnu jména poplatníka. V případě, že poplatník, který byl evidován za domácnost jako držitel přijímače zemřel, je povinností nového poplatníka za tuto domácnost ohlásit změnu jména a příjmení a data narození. Pokud poplatník mění své příjmení, ale stále bydlí na stejné adrese, je rovněž jeho zákonnou povinností provést v evidenci příslušnou změnu. Fyzická osoba (domácnost) platící televizní poplatek prostřednictvím SIPO je povinna oznámit všechny změny jakékoliv provozovně pošty. Fyzická osoba (domácnost) platící televizní poplatek přímo na účet České televize je povinna oznámit všechny změny České televizi. Česká televize umožňuje provést tyto změny on-line po přihlášení k účtu poplatníka. U právnických osob nebo fyzických osob podnikajících je povinností poplatníka oznámit zejména změnu sídla, změny v počtu televizních přijímačů a také změnu obchodního názvu či adresu nové provozovny. Poplatník je povinen tyto změny nahlásit přímo České televizi. Česká televize umožňuje provést tyto změny on-line po přihlášení k účtu poplatníka.