Často kladené otázky
Za jakých podmínek se může poplatník odhlásit z evidence?

Z evidence poplatníků rozhlasového nebo televizního poplatku je povinen se odhlásit poplatník, který

  • přestal být poplatníkem podle zákona 348/2005 Sb.
  • byl osvobozen podle § 4 odst. 1 výše uvedeného zákona
  • neplatí rozhlasový nebo televizní poplatek podle § 5 odst. 2 tohoto zákona
a to do 15 dnů ode dne, kdy nastaly skutečnosti odůvodňující odhlášení. Při odhlášení je povinen připojit písemné čestné prohlášení potvrzující, že nastala některá z těchto skutečností. Odhlašuje-li se z evidence poplatníků fyzická osoba, která podle § 5 odst. 2 zákona 348/2005 Sb. neplatí rozhlasový nebo televizní poplatek, je v čestném prohlášení povinna dále uvést jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu, u cizinců popřípadě dlouhodobého pobytu poplatníka, s nímž žije ve společné domácnosti a který splnil oznamovací povinnost. Pokud se poplatník stěhuje z místa svého trvalého bydliště a v novém bydlišti již televizní poplatek platit nebude, např. v domově důchodců, při přistěhování k jinému poplatníkovi do společné domácnosti apod., odhlásí se z evidence poplatníků. Poplatník se může odhlásit z evidence v případě, když přestal být vlastníkem nebo uživatelem televizního přijímače, nebo jakéhokoliv jiného zařízení, umožňujícího individuálně volitelný příjem televizního vysílání. V případě úmrtí poplatníka odhlásí poplatníka z evidence jeho pozůstalí. Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající může odhlásit z evidence ten počet televizních přijímačů, jehož přestala být vlastníkem či uživatelem. V případě neoprávněného odhlášení televizního přijímače z evidence je poplatník povinen zaplatit České televizi kromě dlužných televizních poplatků i přirážku ve výši 10 000 Kč za každý takto neoprávněně odhlášený televizní přijímač. Vzhledem k předchozímu odstavci nelze odhlášení provádět on-line přes formulář webové aplikace. Zákon 348/2005 Sb. také vyžaduje "písemné čestné prohlášení" o důvodech odhlášení. Což při internetovém přístup nelze dokonale splnit.