Aktuality
Česká televize je správcem osobních údajů poplatníků televizního poplatku

Česká televize zpracovává osobní údaje zaznamenané v evidenci poplatníků v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), způsobem náležitě zajišťujícím jejich zabezpečení a nepoužívá je pro jiné než stanovené účely.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů Českou televizí je vedení evidence poplatníků televizního poplatku podle zákona č.348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích. Dále při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme zejména podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, podle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku a podle dalších zákonných předpisů. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je splnění právních povinností, které se na Českou televizi vztahují.

Další poskytnuté osobní údaje (např. emailová adresa, kontaktní adresa) jsou zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu pro účely přesnější identifikace poplatníka a efektivnější komunikace České televize s poplatníkem.

Pokud jste nám dříve poskytli souhlas se zpracováním dalších „nepovinných“ osobních údajů pro účely přístupu do internetové aplikace nebo poskytování souvisejících volitelných služeb (p-Info), pak se nastavení ani způsob zpracování Vašich údajů nemění.

Váš souhlas se zpracováním dalších „nepovinných“ osobních údajů je možné kdykoli odvolat. Pro bližší informace kontaktujte Útvar televizních poplatků České televize.

Odvoláním souhlasu s využíváním Vaší e-mailové adresy budou služby a Váš přístup do internetové aplikace ukončeny. Písemnou komunikaci s Českou televizí bude následně možné vést pouze prostřednictvím datových schránek nebo pošty.Také pro rok 2018 platí měsíční sazba televizního poplatku 135 Kč, která je ve stejné výši již od roku 2008.