Televizní poplatek - domácnosti

Poplatníkem televizního poplatku je podle zákona č.348/2005 Sb. v platném znění fyzická osoba, která je vlastníkem televizního přijímače nebo jeho uživatelem, pokud není poplatníkem vlastník.

Televizní poplatek platí fyzická osoba z jednoho televizního přijímače, z druhého a každého dalšího televizního přijímače se poplatek neplatí. Poplatek se neplatí rovněž z televizního přijímače, který je v držení fyzických osob žijících s poplatníkem v téže domácnosti (dle §115 obč. zákoníku). Televizní poplatek platí i účastník televizního kabelového rozvodu, protože televizní poplatek není součástí platby za kabelový rozvod.

Měsíční výše televizního poplatku je stanovena zákonem. Televizní poplatek je splatný vždy do 15. dne každého kalendářního měsíce nebo do 15. dne prvního měsíce sjednaného platebního období.

Poplatník je povinen oznámit veškeré změny související s evidencí poplatníka a televizního přijímače do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Tato oznamovací povinnost a lhůta se vztahuje i na odhlášení přijímače z evidence.

Možnosti platby televizního poplatku:

  1. prostřednictvím SIPO České pošty
  2. přímo České televizi

1. platba televizního poplatku prostřednictvím SIPO
Přihláška k platbě televizního poplatku, změny v evidovaných údajích i odhláška se provádí vyplněním příslušného tiskopisu a jeho odevzdáním na provozovně České pošty místně příslušné k místu trvalého pobytu. Kontaktní místa pro domácnosti si můžete vyhledat v Seznamu dodacích pošt na webových stránkách České pošty zadáním PSČ Vašeho bydliště. Kromě adresy provozovny se dozvíte i telefonické spojení a její provozní dobu.

2. platba televizního poplatku přímo České televizi
Přihláška k platbě televizního poplatku, změny v evidovaných údajích i odhláška se provádí vyplněním příslušného tiskopisu a jeho zasláním přímo České televizi (adresa Česká televize - televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4). Příslušné formuláře je možné získat na této stránce, nebo Vám jej na vyžádání (tel. 261 133 885, poplatky@ceskatelevize.cz) zašleme poštou. Přihlásit se rovněž můžete on-line zde.

Přihláškou poplatníka s přímou platbou České televizi se může do evidence České televize přihlásit nový poplatník, který doposud nebyl evidován.

Po obdržení vyplněné přihlášky zašle Česká televize poplatníkovi zpět informaci o přiděleném variabilním symbolu (VS) pro platby televizního poplatku a datum, od kdy má televizní poplatek platit přímo České televizi. Televizní poplatek se platí bezhotovostně na účet České televize, č.ú. 8029-180 006 0583 / 0300 (IBAN: CZ40 0300 0080 2918 0006 0583) pod variabilním symbolem přiděleným při přihlášení Českou televizí.

Poplatník, který je doposud evidován v SIPO u České pošty, provede přehlášení na přímou platbu po přihlášení se na svůj účet ve webové aplikaci televizních poplatků kliknutím na záložku Převod na přímého poplatníka. Vyplnění bankovních údajů není povinné, slouží pouze pro dohledávání plateb zaslaných bez platného VS či při zaslání eventuálního přeplatku. Česká televize za Vás následně zruší Vaši platbu za televizi v evidenci SIPO u České pošty. O veškerých krocích jste zpětně informován(a) e-mailem - zvláštní pozornost je třeba věnovat nově přidělenému variabilnímu symbolu, který budete používat nadále místo původního spojovacího čísla SIPO.

Osvobození ze sociálních důvodů
Osvobozen může být (nejdéle vždy na dobu 6 měsíců) poplatník, u něhož celkový čistý příjem jeho domácnosti nepřesáhl v uplynulém čtvrtletí 2,15 násobek životního minima.

O osvobození žádá poplatník platící přes SIPO na poště. Přímý plátce zasílá vyplněný formulář (k dispozici na této stránce) do ČT. Zatím nepřihlášený poplatník se může na své poště současně přihlásit a zažádat o osvobození. Stejně tak může zaslat přihlášku spolu s formulářem pro osvobození na adresu České televize.

"Čestné prohlášení" není odhláška!
Formulář čestného prohlášení o tom, že nevlastníte tv přijímač, nepoužívejte v případě, že jste evidovaný poplatník a chcete se odhlásit. V tomto případě používejte evidenční list (pokud jste přímý poplatník ČT) nebo pokud jste poplatník platící přes SIPO, zajděte na pobočku České pošty a ukončete evidenci.

Formulář přihlášky, změny, odhlášky a prohlášení ke stažení

word evidenční list (86KB)
(Přihláška,změna,
odhláška)


pdf evidenční list (90KB)
(Přihláška,změna,
odhláška)


word poučení (32KB)

pdf poučení (70KB)

word formulář pro osvobození (60KB)

pdf formulář pro osvobození (152KB)

word formulář prohlášení (56KB)
(Toto není odhláška!)

pdf formulář prohlášení (97KB)
(Toto není odhláška!)
K prohlížení souborů pdf použijte Adobe Acrobat Reader, který je ke stažení zdarma.

ACROBAT